مجید عابدی

در طول زندگی ام، سه تا مربی شاخص داشته ام که تاثیر زیادی روی من داشته اند:

آقای عسگری، آقای عابدی و آقای شاهمیری.

از همه ماندگارتر اما، بی شک مجید عابدی است.

آقای عابدی هم معلم مدرسه ام بوده، هم مربی مسجدم.

با هم سفرها رفته ایم، شراکت ها داشته ایم، دعوا ها کرده ایم … و هنوزم که چند سال یکبار می بینمش، از علمش می آموزم.

مجید عابدی از معدود افرادی بود که هیچوقت علمش تمام نشد، چرا که هیچوقت دست از تلاش برنداشت.

مجید عابدی از معلمان سختگیری بود که معتقدم سختگیری الان من، بی تاثیر از او نیست.

مجید عابدی، پای اعتقاداتش ایستاده بود؛ همانوقت که معلمی را با همه سختی هایش و برای معلمی کردن، انتخاب کرده بود.

مجید عابدی، از زمره معدود مربیانی است که یک جا نماند و فقط نقش پل را برای بچه هایش بازی نکرد.. هر وقت دیدمش، چند پله پیشرفت کرده بود.

مجید عزیز، از دوستان با وفایی است که با همه اختلاف نظرها و تفاوت ها، دوست ماند.

مجید عابدی کسی است که هنوز هم از کارها و حرفهایش برای دیگران تعریف می کنم.

مجید عابدی، مجید عابدی است. عزیز و دوست داشتنی و استوار. الگویی بی مثال.