راهنمای تغییر رفتار – برای منی که عوض نمی‌شم !

در مطلب « باورهای من و روش تغییر » در مورد این صحبت کردم که چطور باورهایمان را عوض کنیم. ولی خیلی چیزها هیچ‌وقت عوض نمی‌شوند. این مطلب، راهنمای تغییر رفتار هایی است که عوض نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

باورهای من + روش تغییر

من یک عادت عجیب، بی معنی و شاید کمی مسخره دارم: اینکه بعد از دوش گرفتن، هر وقت می خواهم حوله ام را به تن کنم، اول، دو سه بار محکم تکانش می دهم؛ بعد آن را می پوشم. در واقع یکی از باورهای من این است که اول باید حوله حمام را تکاند!

بیشتر بخوانید