روش های تبلیغات کم هزینه

این سری با رادیو اقتصاد در مورد این صحبت کردم که چطور می توان روش های تبلیغات کم هزینه را انتخاب کرد ؟

همان اول مطرح کردم که نمی توان برای همه یک نسخه واحد پیچید و مهمترین عامل در این زمینه اینست که بتوانیم مشتری مان را دقیقاً بشناسیم و تبلیغی که مناسب اوست را نشانش دهیم.

 

فایل صوتی کوتاه زیر، در مورد انتخاب روش های تبلیغات کم هزینه است :